Villkor för Audi Nybilsgaranti.

 • Tillämplighet och giltighetstid

  I samband med köpet lämnas Nybilsgarantin av det företag som sålt bilen (säljaren) till köparen. Garantin gäller därefter även till förmån för den som vid varje tidpunkt är ägare till bilen under garantitiden.

  Garantin avser den bil och utrustning som omfattas av köpeavtalet med undantag för sådan utrustning för vilken särskild garanti gäller.

 • Garantin följer bilen och upphör 2 år efter leveransdagen

  Konsumenter, d v s sådana som köpt bilen av säljaren huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet (konsument) får enligt punkt 3 i fråga om reklamation och punkt 5 avseende rätt till ersättning ytterligare fördelar jämfört med andra köpare. Dessutom har konsumenter vid fel i bilen i tillägg till vad som bestäms i garantin rätt till påföljder mot säljaren enligt konsumentköplagen (25-33 §§ samt 42-45 §§). Med stöd av lagen kan konsumenter få rätt till omleverans, om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren.
 • Nybilsgarantins omfattning

  I samband med köpet lämnas Nybilsgarantin av det företag som sålt bilen (säljaren) till köparen. Garantin gäller därefter även till förmån för den som vid varje tidpunkt är ägare till bilen under garantitiden.

  Garantin avser den bil och utrustning som omfattas av köpeavtalet med undantag för sådan utrustning för vilken särskild garanti gäller.

 • Tillämplighet och giltighetstid

  Säljaren svarar enligt garantin för fel som föreligger redan vid leveransen eller som uppkommer under garantitiden. Säljaren ansvarar dock inte om han kan göra sannolikt att felet beror på:

  • att bilen inte skötts enligt föreskrifterna i instruktionsbok, servicehäfte eller liknande dokumentation, bl a att oljebyten och service/inspektioner utförts vid rätt tid eller körsträcka.
  • att bilen ombyggts eller ändrats.
  • att bilen använts vid tävlingskörning eller överbelastats.
  • att bilen varit utsatt för trafikolycka eller annan yttre åverkan.
  • att bilen vanvårdats.
  • att reparation, service/inspektion eller montering utförts av annan än av tillverkaren/säljaren auktoriserad Audi Serviceverkstad.
  • att annat än rekommenderade oljor, bränslen eller vätskor använts.
  • att annan än originalreservdel monterats eller något liknande förhållande på köparens sida.

  Som fel betraktas inte:

  • de intrimnings- eller justeringsåtgärder som vidtagits utan kostnad för köparen innan eller i samband med första servicetillfället.
  • normal åtgång av förbrukningsdetaljer.
  • normal förslitning.
 • Reklamation

  Om köparen vill påtala fel i bilen skall säljaren underrättas om detta snarast, normalt inom 14 dagar efter det att felet upptäckts eller bort upptäckas. Den som är konsument har rätt att påtala fel enligt konsumentköplagen inom skälig tid, minst inom två månader efter det att denne märkt felet och senast inom tre år från det att bilen avlämnats.
 • Avhjälpande av fel

  Säljaren förbinder sig att avhjälpa fel inom skälig tid efter reklamation och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen. Vid bestämmande av vad som är skälig tid tas bl a hänsyn till köparens behov av bilen, felets art och omfattning, svårigheten att fastställa felet och den tidpunkt då köparen ställt bilen till säljarens förfogande.

  Fel som ej är av väsentlig betydelse och inte påverkar bilens användbarhet avhjälps efter samråd med köparen normalt vid ordinarie servicetillfälle.

 • Begränsning av säljarens ersättningsskyldighet

  Annan köpare än konsument har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst eller kostnader – till exempel rese- eller transportkostnader – som uppkommit på grund av fel i bilen eller att den lämnats till verkstad eller hämtats därifrån. Köparen har inte i något fall rätt till ersättning för förlust i näringsverksamhet.
 • Tvist

  Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Konsument kan vända sig till den kommunala konsumentvägledningen eller låta pröva tvisten hos Allmänna reklamationsnämnden. Tvister kan alltid prövas av allmän domstol. Denna garanti har utformats efter överläggningar mellan Konsumentverket och BIL Sweden.