Villkor för Förlängd Nybilsgaranti.

När du köper en ny Audi har du som tillval möjlighet att välja Audi förlängd garanti, som förlänger tillverkarens nybilsgaranti. Du och din Audi har då ett omfattande skydd i flera år framöver.

Följande ingår i Audi Förlängd Nybilsgaranti:

Bättre risktäckning och kostnadsreglering

Den förlängda garantin ger ett effektivt skydd mot oväntade reparationskostnader och därigenom effektivare kostnadsreglering. En trygghet för dig i det långa loppet.

Långsiktigt bibehållen kvalitet

Audi förlängd garanti fortsätter att gälla även om bilen säljs vidare. Det är en säkerhet för den som köper din Audi.

Attraktivare bil på marknaden

Alla servicearbeten på din Audi utförs enligt Audi AG:s riktlinjer. Det innebär att din Audi tas omhand av experter på din bil och att alla delar och tillsatser som ersätts på din Audi är originaldelar. En Audi som är 100 % original och har en fullständig servicehistorik hos Audi är attraktivare den dag du ska byta din Audi.

Villkor

 • Vem får teckna Audis förlängda nybilsgaranti?

  Alla nybilskunder hos våra auktoriserade Audi-återförsäljare erbjuds mot en extra kostnad att teckna en förlängd garanti som fortsätter att gälla när den tvååriga nybilsgarantin löper ut.
 • Omfattning

  Audis förlängda nybilsgaranti följer direkt efter Audis nybilsgaranti. Garantiskyddet under den förlängda garantin motsvarar skyddet i Audis nybilsgaranti. För lack- och rostskador medges ingen förlängd garanti.
 • Giltighetstid

  Audi garanterar inom ramen för den förlängda garantin att bilen är fri från defekter i material och utförande. Omfattningen kan väljas för en period av ett eller två år. Omfattningen bygger på den i bilindustrin rådande tekniska nivån för jämförbara biltyper vid tidpunkten för leverans eller första registrering (det som inträffar först).
 • Modeller

  Audis förlängda nybilsgaranti kan tecknas för alla Audi-modeller mot en extra kostnad i samband med ett nybilsköp hos en av våra auktoriserade Audi-återförsäljare.
 • Giltighetstid/Körd sträcka

  Audis förlängda nybilsgaranti följer direkt på Audis nybilsgaranti och finns i två versioner som skiljer sig åt vad gäller villkor och maximal körsträcka.

  Varaktighet för den förlängda garantin/maximalt antal körda kilometer: 
  1 år / 90 000 km
  2 år / 120 000 km

  När avtalet om förlängd garanti har undertecknats är det inte längre möjligt att ändra det individuella valet.

 • Börjar att gälla

  Den valda löptiden för Audis förlängda nybilsgaranti tar vid omedelbart efter garantitiden för Audis tvååriga nybilsgaranti, vilken i sin tur börjar gälla (i) när bilen överlämnas till den första köparen av en medarbetare hos en av våra auktoriserade Audi-återförsäljare eller (ii) vid tidpunkten för första registrering av bilen (det som inträffar först).
 • Upphör att gälla

  Audis förlängda nybilsgaranti slutar att gälla när den avtalade tidsperioden har löpt ut eller den maximala körsträckan har överskridits (det som inträffar först).
 • Serviceintervaller

  Alla serviceintervall som inträffar under löptiden för Audis förlängda nybilsgaranti måste utföras enligt riktlinjerna från Audi AG. Annars befrias Audi från alla förpliktelser i den förlängda garantin. Detta gäller inte om kunden kan bevisa att felet som inträffat inte beror på underlåtenhet att utföra regelbunden service.
 • Åtgärder vid defekter

  Om en defekt som omfattas av den förlängda garantin föreligger kan Audi välja att låta en auktoriserad Audi Serviceverkstad åtgärda felet. Om felet åtgärdas kan Audi välja att låta reparera eller byta ut den defekta delen. Mer långtgående anspråk kan endast göras gällande om det finns prejudicerande lagstadgade garantirättigheter och rättigheter i förbindelse med produktansvarslagen. Se även punkt 10 f.
 • Tilldelningen av rättigheter

  Följande villkor gäller för tilldelningen av rättigheter i samband med Audis förlängda nybilsgaranti:

  a) Fordringar som grundar sig på Audi Förlängd Nybilsgaranti kan endast göras gällande hos auktoriserade Audi servicepartners inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz. Audi Förlängd Nybilsgaranti kan inte tas i anspråk om bilen levereras eller registreras i ett område utanför EES eller Schweiz.

  b) Ett aktuellt serviceschema som visar att nödvändiga servicearbeten har utförts i enlighet med riktlinjerna från tillverkaren ska bifogas (se punkt 8).

  c) Alla rättigheter till utbytta delar tillfaller Audi AG.

  d) Garanti beviljas endast för delar som monterats, lackerats eller reparerats inom ramen för ett reparationsarbete och endast tills dess att garantiperioden för den förlängda garantin löper ut.

  e) Om bilen blir okörbar på grund av en defekt som täcks av den förlängda garantin ska garantitagaren omgående kontakta sin närmaste auktoriserade Audi servicepartner. Servicepartnern avgör om det nödvändiga arbetet kan utföras på plats eller ska förläggas till verkstaden. Garantitagarens rätt att göra anspråk på mobilitetsgaranti påverkas inte.

  f) Om Audi AG levererar en ny bil till följd av ett garantianspråk kan Audi AG kräva att den defekta bilen återlämnas och att garantitagaren utger en skälig ersättning för nyttjandet av den återlämnade bilen. Denna ersättning fastställs enligt bestämmelserna i köpeavtalet eller, om sådana bestämmelser saknas i köpeavtalet, av tillämpliga bestämmelser i den svenska köplagen (Köplag 1990:931) eller konsumentköplagen (Konsumentköplag 1990:932). Återtagandet av den defekta bilen och leveransen av en ersättningsbil sker uteslutande genom återförsäljarverksamheten hos den auktoriserade Audi servicepartner som sålt eller registrerat den återlämnade nybilen.

 • Inga garantiskyldigheter

  Inga garantiskyldigheter medges enligt villkoren i den förlängda garantin om skador uppstår på följande sätt:

  • bilen har hanterats felaktigt eller överbelastats, t ex körts i motorsporttävlingar.
  • bilen har tidigare reparerats eller underhållits på ett icke fackmässigt sätt av garantitagaren eller en tredje part som inte är en Audi servicepartner.
  • delar som inte godkänts av tillverkaren har monterats i bilen eller bilen har ändrats på ett sätt som inte godkänts av Audi AG.
  • garantitagaren har inte följt föreskrifterna för drift, hantering och skötsel av bilen (t ex instruktionsbok och serviceschema).
 • Naturligt slitage

  Naturligt slitage täcks inte av Audis förlängda nybilsgaranti.
 • Anspråksbegränsingar

  Den förlängda garantin ger inte garantitagaren rätt att ställa mer långtgående anspråk.

  Ersättningsanspråk (t ex tillhandahållande av en ersättningsbil under tiden som reparationsarbete utförs) eller skadeståndsanspråk omfattas inte av Audis förlängda nybilsgaranti. Denna förlängda nybilsgaranti begränsar inte lagstadgade rättigheter, i synnerhet garantianspråk gentemot den part som sålt bilen och anspråk som riktas mot Audi AG som tillverkare i enlighet med produktansvarslagen.